ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺻﺪا

 

ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺻﺪا : یکی از  ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد ﺻﺪا را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺻﺪا و ﺣﻨﺠﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

،ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﮑﺎﺗﯽ را در ﻣﻮرد ﺧﻮاص ﻣﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﻀﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻏﺬاﻫﺎ داروﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮ ﺣﻨﺠﺮه و ﺻﺪاي ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛

اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎري از آﻧﺎن ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﻧﮑﺎت ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻫﺴﺘﻨﺪ.در این متن ما نکاتی کاربردی راجب ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺻﺪا در اختیار شما قرار میدهیم.

*آب

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اوﻟﯿﻦ ﻣﺎده ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺻﺪا ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد آب ﺑﻄﻮر روزﻣﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻼﯾﻪ ﻫﺎي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن خشکی ﺻﺪا و ﺣﻨﺠﺮه آﻧﺎن ﺣﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻮﯾﮋه در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎ  ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳت.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در روز آب زﯾﺎدي ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﻄﺢ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن و ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺎﯾﻊ ﻣﯿﺎﻧﺒﺎﻓﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﺎي ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .

و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار آب در ﻓﻀﺎي ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﻄﺤ ﯽ ﻣﺨﺎط ﺣﻨﺠﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد (ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻋﺒﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد ).

اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ سطﺢ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﺎرﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﺮﻃﻮب و ﻟﻐﺰﻧﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺎرﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﯿﻦ آواﺳﺎزي ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ، ﺗﺎرﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ روي ﻫﻢ ﺳﺮ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ آﻧﻬا اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘد.

ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺎ در ﻃﻮل روز ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ آب ﻣﺼﺮف کنیم  و ﻓﻘﻂ  ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاﻧﺪن آب ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ اﻣﮑﺎن ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﺨﺎط ﺣﻨﺠﺮه را ﻧﺪارد و ﺑﺮاي ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﺨﺎط ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ آب از ﻋﻤﻖ ﻣﺨﺎط ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺗﺮاوش ﺷﻮد و ﻧﻪ از ﺑﯿﺮون ﺑﻪ داﺧﻞ .

در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺗﺎرﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺠﺎي ﻟﻐﺰش روي ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و ﻣﻘﺪﻣﺎت اﯾﺠﺎد زﺧﻢ روي ﺗﺎرﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺪن آداﻣﺲ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿ ﺪن ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎﯾﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﺠﺰ آب ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺎط ﺣﻨﺠﺮه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻤﺰ در درون ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺗﺎرﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

مواد غذایی مضر

اﻣﺎ در ﺑﯿﻦ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻟﺒﻨﯽ.ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﺮادوﯾﻪ ﯾﺎ ﺗﻨﺪ ، ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﻔﻞ ﯾﺎ ﺳﺲ ﮐﭽﺎپ). ﻏﺬاﻫﺎي چرب ﺑﻮﯾﮋه ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺳﺮخ ﮐﺮدﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﻋﺚ اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺨﺎط ﺣﻨﺠﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮐﻪ در ﺻﻮرت آواز ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻠﺘﻬﺐ . ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،  از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻟﺒﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﺘﻨﯽ و ﺷﯿﺮ ﭘﺮ ﭼﺮب ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﻮﺟﻮد روي ﻣﺨﺎط ﺣﻨﺠﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎرﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺮم و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎر ﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺮ روي ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧد.

اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت و اﻧﻮاع ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت دود ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺨﺎط ﺣﻨﺠﺮه و در دراز ﻣﺪت از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﻣﺨﺎط ﺣﻨﺠﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

ﻗﻬﻮه و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ دار، ﺷﮑﻼت(ﺑﻮﯾﮋه ﺷﮑﻼت ﺳﯿﺎه ) ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻣﺨﺎط ﺣﻨﺠﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺮﯾﻦ ﯾﺎ اﺟﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد .

اﻟﮑﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺸﺎد ﺷﺪن رﮔﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺗﺎرﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ و ﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ ﺣﻨﺠﺮه ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﺎرﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ ﺣﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد.

، اﻣﺎ در ﺑﯿﻦ ﻣﻮاد ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮاي ﺻﺪا و ﺣﻨﺠﺮه

مصرف میوه و سبزیجات تازه (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﯿﻮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻫﺴﯿﺘﺎﻣﯿﻦ دار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﺑﺰه و ﻣﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﺮد دارﻧﺪ)ﺑﺸﺪت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﻣﻮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﺳﯿﺐ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﻋﺴﻞ  در آب ﮔﺮم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺮم ﺗﺮ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺎط ﺣﻨﺠﺮه ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨد.

ﭼﮑﺎﻧﺪن ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه آب ﻟﯿﻤﻮي ﺗﺎزه در آب ﺑﺎ (وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ث ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎرﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد ، دﻣﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ث ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺎداﺑﯽ ﻣﺨﺎط ﺗﺎرﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.)

آب ﻣﯿوه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻠﻮ ﯾﺎ زردآﻟﻮ ﮐﻪ ﻏﻠﯿﻆ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻟﻌﺎب ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺰاق ﻣﯽ ﺷﻮﻧ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻟﻐﺰﻧﺪﮔﯽ ﺳﻄﺢ ﺗﺎرﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺷﻮد و ﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﺣﯿﻦ اﺟﺮا ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا !

ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺻﺪا

Nutrition and sound health ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺻﺪا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست