ﺑﻠﻊ طﺑﯾﻌﯽ 

ﺗﻌرﯾف ﺑﻠﻊ طﺑﯾﻌﯽ (Normal Swallowing): ﺑﻠﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﻋﺑﺎرت اﺳت از آﻣﺎده ﺳﺎزی و اﻧﺗﻘﺎل ﻟﻘﻣه ی ﻏذاﯾﯽ از ﺣﻔره ی دھﺎن ﺑه ﻣﻌده ﺑدون وﺟود ﻣﺷﮑل

ﻣراﺣل ﺑﻠﻊ طﺑﯾﻌﯽ

۱- آﻣﺎدﮔﯽ دھﺎﻧﯽ (Oral Preparatory) :

طﯽ اﯾن ﻣرﺣﻠه ﻏذا در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺟوﯾده ﺷده و ﺑﺎ ﺑزاق ﺗرﮐﯾب ﻣﯽ ﺷود و در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐه آﻣﺎده ﯽ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ ﺷود. در اﯾن ﻓﺎز زﺑﺎن، ﻟب، ﮔوﻧه، ﻓﮏ ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ و دﻧداﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھم ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻏذا را ﺧرد ﮐرده و ﺷﮑل دھﯽ ﮐﻧﻧد. ﺳﭘس ﻓﺎز ﺳﺎده ﺳﺎزی رخ ﻣﯽ دھد  (Reduction Phase) ﮐه در آن ﻏذا ﺟوﯾده ﺷده وﺧرد ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ ﺑزاق ﺗرﮐﯾب ﻣﯽ ﺷود. ﻣرﺣﻠه ی آﻣﺎده ﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻼ ارادی اﺳت و ﻋواﻣﻠﯽ ﭼون ﻣزه، دﻣﺎ، ﭼﺳﺑﻧﺎﮐﯽ و اﻧدازه ی ﺑﻠﻌه در اﯾن ﻣرﺣﻠه اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷود. در طول اﯾن ﻣرﺣﻠه ﺧﻠف زﺑﺎن ﺑﺎﻻ رﻓﺗه و ﻧرم ﮐﺎم ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ آﯾد و ﺑه اﯾن ﺻورت ﻣﺎﻧﻊ از رﯾزش ﻏذا ﺑه ﺣﻠﻖ ﻣﯽ ﺷوﻧد .

۲-دھﺎﻧﯽ (Oral):  

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐه ﺑﻠﻌه آﻣﺎده ﺑﻠﻊ ﺷد، ﻧرم ﮐﺎم ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود ، ﺧﻠف زﺑﺎن ﭘﺎﯾﯾن آﻣده و ﻟﺑﮭﺎ وﻣﺎھﯾﭼه ھﺎی ﮔوﻧه ای ﻣﻧﻘﺑض ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ ﺣﺟم ﺣﻔره ی دھﺎن را ﮐﺎھش دھﻧد و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ آﻣدن ﻗدام و وﺳط زﺑﺎن ﻏذا ﺑه ﺳﻣت ﺣﻠﻖ راﻧده ﻣﯽ ﺷود .

۳-ﺣﻠﻘﯽ (Pharyngeal):

ﺑه طور ﮐﻠﯽ طﯽ اﯾن ﻣرﺣﻠه ﻏذا از ﺣﻔره ی دھﺎن ﺑه ﻣری ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷود .ﺑدون اﯾﻧﮑه وارد ﻣﺳﯾر ھواﯾﯽ ﺷود. اﯾن ﻣرﺣﻠه ﺑه ﻏﻠظت و اﻧدازه ی ﺑﻠﻌه و اﯾﻧﮑه آﯾﺎ ﻋﻣل ﺑﻠﻊ ﯾﮑﺑﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﯾﺎ ﭘﯾوﺳﺗه اﺳت ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد و از طرﻓﯽ ﺑه اﻧﻘﺑﺎض زﺑﺎن، ﻧرﻣﮑﺎم ، ﺣﻠﻖ و ﺣﻧﺟره ﻣرﺑوط اﺳت. ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐه زﺑﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود، ﺳﯾﺳﺗم ﻧرم ﮐﺎﻣﯽ ﺣﻠﻘﯽ ﺑﺳﺗه ﻣﯽ ﺷود، ﻣﺟﻣوﻋه ی ھﺎﯾو ﻻرﯾﻧﺟﯾﺎل ﺑه ﺳﻣت ﺟﻠو و ﺑﺎﻻ ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎز ﺷدﮔﯽ درﯾﭼه ی ﻓوﻗﺎﻧﯽ ﻣری (Upper Esophageal Sphingter) را اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد. اﯾن ﻣرﺣﻠه ﻏﯾر ارادی اﺳت.

۴-ﻣروی (Esophageal):

ﭘس از اﯾﻧﮑه ﺑﻠﻌه وارد ﻣری ﺷد ﺗوﺳط اﻣواج ﭘرﯾﺳﺗﺎﻟﺗﯾﮏ (Peristalsis) ﻋﺿﻼت ﻣری ﺑه ﺳﻣت ﻣﻌده ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑه طوری ﮐه ﺑﺎ اﻧﻘﺑﺎض ﻋﺿﻼت ﺑﺎﻻی ﺑﻠﻌه و ﺷل ﺷدن ﻋﺿﻼت ﭘﺎﯾﯾن آن ﺑﻠﻌه ﺑه ﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد. طول ﻣری ۲۵ اﻟﯽ ۲۰ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐه از ﻋﺿﻠه ی ﮐرﯾﮑوﻓﺎرﯾﻧژﯾوس (Cricopharyngus) ﺗﺎ درﯾﭼه ی ﮐﺎردﯾﺎی ﻣﻌده(gastric Cardia) اداﻣه ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .

ﻧﮑﺗه ای ﮐه ﺑﺎﯾد ﻣد ﻧظر داﺷت اﯾن اﺳت ﮐه ﻣراﺣل ﺑﻠﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﺑﺎ ھم ھﻣﭘوﺷﺎﻧﯽ دارﻧد.

ﻣﺛﻼ ﺷروع ﻣرﺣﻠه ی دھﺎﻧﯽ و ﺣﻠﻘﯽ در  ﯾﮏ زﻣﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد وﻟﯽ ﺟﮭت ﺗﺳﮭﯾل ﻣطﺎﻟﻌه و ﺑررﺳﯽ ﺑه اﯾن ﻓﺎزھﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﺷده اﺳت .

ﺣﺗﯽ ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﺑﻠﻊ را ﺑه ﺳه ﻣرﺣﻠه ی دھﺎﻧﯽ، ﺣﻠﻘﯽ و ﻣروی ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

 

ﺑﻠﻊ طﺑﯾﻌﯽ-ﺑﻠﻊ طﺑﯾﻌﯽ-

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست