کیفیت صوت در افراد کم شنوا

کیفیت صوت در افراد کم شنوا

افراد کـم شـنوا ازبـازخورد شـنیداری لازم بـه منظـور کنترل تولیدات صوتی، کشش یا تنس تارهـای صـوتی یـا سطح فشار زیر چاکنایی محـروم مـی باشـند .

محرومیـت از بازخوردی که بتواند به صورت خودکار، عملکرد صـوتی این افراد را کنترل نماید، منجربه ایجاد آواسازی نامناسـب خواهد شد.

بنابراین، این افراد بـه منظـور افـزایش احسـاس صــوتی ویــا حفــظ وبقــای تولیــدات صــوتی ایــده آل از بــازخورد حرکتــی خــود کمــک مــیگیرنــد.

اســتفاده از بازخورد حرکتی منجربه افزایش کشش و فشـار عضـلانی و آوایـی مـیگـردد.

نـاتوانی در حفـظ کشـش مناسـب و یکنواخت تارهـای صـوتی باعـث مـی شـود کـه ایـن افـراد توانایی تولید بیش ازیک نوع صوت وتطابق صدای خـود با فرکانسها و دینامیکهای مختلف را نداشته و یا نتواننـد آن را به صورت ممتد وپیوسته تغییردهند.

فرکانس پایه ی بالاتر در افرادناشنوا به دلیل افـزایش فشـار زیـر چاکنـای مـیباشـد کـه ایـن افـراد بـه منظـور افـزایش احســاس صــوتی خــود جهــت چــک کــردن، کنتــرل و تشخیص صوت دست به این عمل میزنند.

کیفیت صوت   کیفیت صوت

در افراد آسـیب دیـده شـنوایی، اخـتلال در کیفیـت صــوتی وتولیــد صــوت پـرتقلا ممکـن اســت در نتیجه ی تونوس و سفتی در تنفس، آواسـازی و فراینـدهای تولیدی و نیز به دلیل نقص در مکانیسمهای بازخوردی باشـد، تـا از آن طریق بتوانـد تولیـد صـوت و گفتـار خـود را کنتـرل کنند، که این امرمنجربـه آسـیب ویژگـی هـای صـوتی در آنها میشود.

فرکـانس پایـه، مـدت زمـان ســـکوت وتغییــرات دوره بـــه دوره فرکـــانس صـــدا، در کودکان کم شنوا بیشتربوده ومدت زمان صداسازی و شاخص کیفیت تماس تارآواهـا در آنـان کمتـر از همتایـان طبیعـی خود می باشد، لذا شناسایی زودهنگام کم شنوایی، استفاده از سـمعکهـای پیشـرفته و مناسـب کـه ایـن ویژگـیهـای اکوستیکی را برای کودک کم شنوا بهتـر تقویـت نمایـد و نیزارایه برنامـه هـای تـوان بخشـی شـنیداری بـا تمرکـز بـر آگاهی و تمیز واجی در خصوص سایش برخـی از واجهـا و ویژگیهای اکوستیکی گفتـار، خصوصـاً بـرای کودکـان کم شنوای سنین مدرسه، میتوان به بهبود کیفیت و قابلیـت فهم گفتار این کودکان کمک نمود.

همچنین در رابطه با ابـتلا بـه کـم شنوایی پـس از اکتسـاب زبـان، این نوع کم شنوایی اثـر بسـیار نـاچیزی داشته ویـا هـیچ تأثیری بر گفتار ندارد.

زیرا مهارتهای گفتاری در آنها به خوبی تثبیت شده وپیشخوراندها و مکانیسمهـای تولیـدی اتوماتیک شده اند، لذا نیازی به بـازخورد شـنیداری نیسـت.

کم شنوایی اکتسـابی در افـراد بالغ اغلب با توانایی گفتاری آنها تداخلی نداشته واحتمـالاً بلندی صدا را افزایش میدهد.

منبع: تأثیر کم شنوایی بر ویژگی های صوتی کودکان، تعلیم و تربیت استثنایی، جلد ۳، شماره ۱۱۶ – ( ۳-۱۳۹۲ ).

کیفیت صوت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست