راهنمای تغییر منزل برای کودک اتیسم

بــرای افــراد دارای اتیســم کــه همیشــه کارهــای روتیــن (یکنواخــت ) را دوســت دارند و از تغییــر بیزارند،عــوض کــردن خانــه مــی توانــد منجــر بــه ایجــاد اضطــراب و اســترس زیــاد در ایــن افــراد گــردد. (تغییر منزل برای کودک اتیسم).

در ایــن جا مــا قصــد داریــم برخــی راهکارهــا و پیشــنهادات را بــه شــما ارائــه دهیــم تاعــوض کــردن خانــه بــرای کــودک دارای اتیســم کمتــر اســترس آور و اضطــراب آور باشــد.

آماده سازی :

توجــه داشــته باشــیدکــه آمــاده کــردن کــودک بــرای تعویــض خانــه وقبــل ازاســباب کشــی امــری ضــروری اســت.

ولــی چگونگــی انجــام دادن آن بســتگی بــه ســطح درکــی کــودک دارای اتیســم دارد.

بایســتی شــناخت درســتی از کودکتــان داشــته باشــید و بدانیــد چــه زمانــی بهتریــن زمــان بــرای آمــاده کــردن کــودک اســت .

زیــرا در برخــی مــوارد اگــر فاصلــه زمانــی آمــاده کــردن کــودک و تغییــر خانــه زیــاد باشــد ایــن مســئله مــی توانــد بــرای کــودک اســترس آور باشــد چــون مــا کــودک را آمــاده یــک تغییــر مــی کنیــم ولــی اتفاقــی رخ نمــی دهــد و کــودک همیشــه منتظــر اســت کــه اتفاقــی رخ دهــد و ایــن امــر باعــث افزایــش اســترس وی مــی گــردد.

(تغییر منزل برای کودک اتیسم)

انواع عوض کردن خانه :

تغییراتــی کــه قــرار اســت حیــن اســباب کشــی اتفــاق بیافتــد را بنویســید .

انــواع مختلفــی از عــوض کــردن خانــه وجــود دارد .

گاهــی تغییــرخانــه دریــک محلــه اتفــاق مــی افتــدیعنــی شــماازخانــه ای دریــک محلــه بــه خانــه دیگــردرهمــان محلــه مــیرویــد.

گاهــی تغییــر خانــه در دو محلــه ی متفــاوت رخ مــی دهــد شــما از خانــه ای در یــک محلــه بــه خانــه ی دیگــر در محلــه ی کامــلا متفــاوت مــی رویــد.

در ایــن حالــت مهــدکــودک یــا مدرســه ، محــل هــای خریــد ، ایســتگاه هــای اتوبــوس ، متــرو و تاکســی وحتــی دوســتان کــودک عــوض مــی شــوند .

بــرای آمــاده ســازی کودکتــان،بایــدبــه همــه عواملــی کــه همــراه بــاتغییــرخانــه تغییــرمــی کنــد،توجــه داشــته باشــید.

بــرای برخــی از کــودکان دارای اتیســم ، تغییــرات بــزرگ اساســی کــه بــا عــوض شــدن کلــی محلــه ، شــهر یــا کشــور همــراه اســت ، نمــی توانــد تاثیــر چندانــی روی اضطــراب و اســترس آنهــا داشــته باشــد ولــی در مقابــل تغییــرات کوچــک و ظریــف مــی توانــد آنهــا را آشــفته کنــد و ســطح اضطــراب و اســترس آنهــا را افزایــش دهد.

بــه عنــوان مثــال تفــاوت هــای جزیــی خانــه جدیــد بــا خانــه قبلــی ( مثــل متفــاوت بــودن درب ورودی ، متفــاوت بــودن کلیدهــای بــرق اتــاق و یــا جــای لامــپ هــا و لوســترها و یــا شــنیدن صداهــای غریبــه ) مــی توانــد بــرای ایــن کــودکان آزار دهنــده و باعــث افزایــش ســطح اضطــراب آنــان گــردد.

(تغییر منزل برای کودک اتیسم)

آگاه کردن کودک از جابه جایی خانه

ابتــدا شــما بایســتی مطمئــن شــوید کــه کــودک دارای اتیســم مفهــوم عــوض کــردن خانــه را مــی فهمــد:

بــرای آگاه کــردن کــودک از مفهــوم عــوض کــردن خانــه مــی توانیــد از تصاویــر ، عکــس ، اشــیاء یــا کلمــات بیانــی و نوشــتاری در ایــن مــورد اســتفاده کنید(بســتگی بــه ســطح کودکتــان دارد).

زمانی کــه بــا کــودک در مــورد عــوض کــردن خانــه صحبــت مــی کنیــد ، تــلاش کنیــد تــا از جمــلات و کلمــات ثابــت و مشــخص اســتفاده کنیــد تــا کودکتــان گیــج وآشــفته نگــردد و ســطح اضطــراب او افزایــش نیابــد.

فرآینــد عــوض کــردن خانــه شــامل فعالیــت هــای زیــادی اســت کــه در برخــی مواقــع اتفاقــات غیــر قابــل پیــش بینــی در آن رخ مــی دهــد بــه همیــن دلیــل آمــاده کــردن و آگاه کــردن کــودک دارای اتیســم از ایــن فرآینــد کار دشــوار و پیچیــده ای اســت.

بنابراین ســعی کنیــد بــه تدریــج و آهســته آهســته کــودک را در مــورد ایــن تغییــر آگاه کنیــد:

بدیــن صــورت مــی توانیــددرحیــن اســباب کشــی هــم اطلاعات جدیدی را به اطلاعات اولیــه وی اضافــه کنیـد.

زمانی کــه خودتــان در مــورد عــوض کــردن خانــه تصمیــم قطعــی گرفتیــد ، فرآینــد تعویــض خانــه را بــه مراحــل مختلــف تقســیم کنیــد .

هــر روز در مــورد یــک مرحلــه بــا کــودک صحبــت کنیــد تــا روز اســباب کشــی .

برخــی از کــودکان دارای اتیســم از اینکــه کل فرآینــد عــوض کــردن خانــه را بــا جزئیــات کامــل از لحظــه تصمیــم گیــری تــا اتمــام جابــه جایــی را بداننــد ، لــذت مــی برنــد .

(تغییر منزل برای کودک اتیسم)

درک زمان

تغییر منزل برای کودک اتیسم

بیشتر افراد دارای اتیسم در درک مفهوم زمان دچار مشکل هستند .

حمایــت هــای بینایــی و تقویــم هــا دو شــیوه ای هســتند کــه بــه کــودکان دارای اتیســم کمــک کننــد تــا بتواننــد مفهــوم زمــان را راحــت تــر درک کننــد.

لــذا بهتــر اســت شــما زمــان هــای دقیــق مراحــل مختلــف عــوض کــردن خانــه را بدانیــد تــا بعــد بتوانیــد آن زمــان هــا را بــا سیســتم هــای حمایــت بینایــی بــه فــرد دارای اتیســم نشــان دهیــد.

مثــال ۱ : بــرای کودکــی کــه بیشــتر بــه شــب وابســته اســت یعنــی تغییــر زمــان را از تغییر شب یا شب شدن می فهمد. می توانید یک تقویم بینایی ۵ روزه ایجاد کنیم که در آن ۵ شب را نشان می دهد و بــه جــای شــب ششــم عکــس خانــه را قــرار مــی دهیــم یعنــی ۵ شــب کــه گذشــت ، اســباب کشــی مــی کنیــم و بــه خانــه جدیــد مــی رویــم .

مثال۲:تقویم هابه فرددارای اتیسم اجاره میدهند تاباتیک زدن یاخط زدن روزها به روزموردنظربرای اسباب کشی برسد.

(تغییر منزل برای کودک اتیسم)

فرآیند عوض کردن خانه 

آنچــه کــه در متــن زیــر بیــان مــی شــود نمونــه هایــی ازشــیوه هایــی اســت کــه شــما مــی توانیــد بــرای توضیــح دادن فرآینــد عــوض کــردن خانــه بــه کــودکان دارای اتیســم از آنهــا اســتفاده کنیــد :

در نظــر داشــته باشــید کــه حتمــا بــه کــودکان توضیــح دهیــد کــه چــرا بایــد اســباب کشــی کنیــد .

بــرای مثــال بگوییــد : بایــد اســباب کشــی کنیــم تــا بــه خونــه ی جدیــدی بریــم کــه اتــاق هــای بیشــتری دارد یــا بــه محــل کار بابــا یــا مامــان نزدیــک شــده یــا بــه پــارک و شــهربازی نزدیــک تــره.

تمرکزتــان روی جنبــه هــای مثبــت خانــه ی جدیــد باشــه ،

بــرای نمونــه بگوییــدخانــه جدیــدحیــاط بزرگتــری داردکــه تــومــی تونــی تــوش بــازی کنــی،ســاکت تــربــودن خانــه،دور بودنــش ازســروصــدا .

(تغییر منزل برای کودک اتیسم)

چه چیزهایی ثابت می ماند 

بــرای کــودک دارای اتیســم ، برجســته کــردن مــواردی اســت کــه کــه ثابــت مــی ماننــد بســیار ضــروری اســت.

در مــورد چیزهــا و کارهایــی کــه بــا عــوض شــدن خانــه تغییــر نمــی کنــد بــا فــرد دارای اتیســم صحبــت کنیــد.

کــودک را متوجــه کنیــد کــه برنامــه هــای معمولــش عــوض نخواهــد شــد .

مثــلا صبــح هــا مدرســه مــی رود یــا بعــد ازظهــر هــا پــارک مــی رود .

هــر روز مــی توانــد تلویزیــون نــگاه کنــد یــا همچنــان از پتــو و بالــش خــودش اســتفاده مــی کنــد.

(تغییر منزل برای کودک اتیسم)

بازدید یا تهیه تصاویر

اگــر مــی توانیــد قبــل از اســباب کشــی بــه کــودک ایــن فرصــت را بدهیــد تــا خانــه جدیــد را بازدیــد کنــد یــا اگــر امکانــش نیســت مــی توانیــد تصاویــری از خانــه ، اتــاق هــا ، حیــاط و …..تهیــه کنیــد.

(تغییر منزل برای کودک اتیسم)

نقشه

نقشــه ای بــرای کــودک تهیــه کنیــد و روی آن نشــان دهیــد کــه خانــه ی کــودک در کجــا قــرار دارد و مدرســه ، مهــد کــودک و خانــه ی دوســتان یــا فامیــل هــا در کجــای نقشــه قــرار دارد .

در حقیقــت بــا اســتفاده از تصاویــر خانــه و خطــوط نشــان دهیــد کــه وضعیــت خانــه ی جدیــد نســبت بــه مــکان هایــی کــه کــودک مــی شناســد چگونــه اســت.

(تغییر منزل برای کودک اتیسم)

استفاده از کتاب های داستان

بــا اســتفاده از نقاشــی یــا تصاویــر بخشــهای مختلــف خانــه جدیــد را بــه او نشــان دهیــد.

آشــپزخانه، اتــاق بابــا و مامــان، اتــاق کــودک، ســالن، حمــام، ســرویس بهداشــتی و …

اگــر ســطح درک کــودک بالاســت، برخــی از کارهــای ســاده مربــوط بــه اســباب کشــی را به او محول کنید.

مثلا جمــع کــردن اســباب بازیهــا و لباســهایش و … .

بســته به سطح فــرد دارای اتیســم مــی توانیــد از کتــاب داســتانهایی کــه در بــازار موجــود اســت و موضــوع آن مربــوط بــه اســباب کشــی و عــوض کــردن خانــه اســت اســتفاده نماییــد.

(تغییر منزل برای کودک اتیسم)

داستان های اجتماعی تغییر منزل برای کودک اتیسم

بــا کمــک درمانگــران ، معلمــان یــا مربیــان فــرد دارای اتیســم مــی توانیــد از روش داســتان هــای اجتماعــی بــرای توضیــح فرآینــد جابــه جایــی خانــه اســتفاده کنیــد.

(تغییر منزل برای کودک اتیسم)

نکات مهم جهت تغییر منزل برای کودک اتیسم

زمان مشخصی رادرروزتعیین کنیدبرای حرف زدن باکودک دراین موردوبعضا پاسخ دادن بــه سوالاتش.

روز اســباب کشــی بــرای هــر فــردی مــی توانــد روز پــر اســترس مــی باشــد .

شــاید در مــورد برخــی از کــودکان دارای اتیســم ، بهتــر باشــد تــا در آن روز اصــلا حضــور نداشــته باشــند و مســتقیما از خانــه ی اقــوام ، مدرســه ، مهــد کــودک یــا مرکــز آموزشــی بــه خانــه جدیــد برونــد.

اگــر تصمیــم گرفتیــد یــا ناچــار شــدید کــه کودکتــان در روز اســباب کشــی حضــور داشــته باشــه ، ســعی کنیــد افــرادی جدیــدی کــه بــرای کمــک مــی آینــد را بــه او معرفــی کنیــد و اگــر قــرار اســت کمکــی بــه شــما کنــد ، بــا دســتورات ســاده و واضــح ایــن امــر را از او درخواســت کنیــد.

اگــر کــودک در خانــه ی قبلــی اتــاق خاصــی داشــته و در خانــه ی جدیــد هــم اتــاق خاصــی دارد ، ســعی کنیــد تــا حــد ممکــن وســایل و تجهیــزات اتــاق را بــه طــور مشــابه بچینیــد بــا حداقــل تغییــر.

بعــد از اینکــه بــه خانــه ی جدیــد منتقــل شــدید ، ســعی کنیــد کارهــای روتیــن وهمیشــگی کــودک را مطابــق قبــل و بــدون تغییــر انجــام شــود(زمان پــارک رفتــن ، زمــان تلویزیــون نــگاه کــردن ، زمــان غــذا خــوردن و …)

ســعی کنیــد تــا جاییکــه امــکان دارد راهکارهــا و مــوارد بــالا را بــه کار ببریــد و همیشــه یــاد داشــته باشــید کــه کــودک دارای اتیســم ممکــن اســت بلافاصله به تغییرات واکنــش نشــان ندهــد ولــی چنــد روز یــا چنــد هفتــه بعــد از جابــه جایــی ممکــن اســت بــه دلیــل عــدم پذیــرش و آمادگــی بــرای تغییــر شــروع کنــد بــه نشــان دادن مشــکلات یا تغییــرات رفتــاری .

(تغییر منزل برای کودک اتیسم)

با تشکر از همکار محترم جناب آقای مهدی قنادزاده

منبع : http://issta.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست